Россия / Чечня / 18 июль 2020

Афоризмы на русском, английском и абхазском языках

Афоризмы на русском, английском и абхазском языках

• Береги любовь в своём сердце. Жизнь без любви – это как залитый солнечным светом сад, в котором умерли все цветы.

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

Угәы иҭаҵәахны абзиабара хьча. Бзиабарада аҧсҭазаара – мралашарала иқәырҭәаау, аха зышәҭқәа ҧсыз абаҳча иаҩызоуп. Транскрипция: Угу́ ита́тзвахны абзи́абара хьча. Бзи́абарада апста́заара – мра́лашарала и́куртваау, аха́ зы́швткуа псыз аба́hча йаю́зоуп.

• Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты.

The future belongs to those, who believe in the beauty of their dreams.

Иҟалаша аамҭа згәаҳәара аҧшӡара иазхазҵо роуп изтәу. Транскрипция: И́калаша а́амта згуа́hюара а́пшдзара иазха́зтзо роуп изтву́.

• Верный друг – лекарство жизни.

A faithful friend is a medicine of life.

Аҩыза иаша – аҧсҭазаара хәшәыс дамоуп. Транскрипция: Аю́за йа́ша – апста́заара хушвы́с да́моуп.

[img]"[/img]

• Доверяй тому, кто доверяет тебе.

Be loyal to the one who is loyal to you.

Угәра зго игәра га. Транскрипция: Угура зго́ игура га́.

• Дорога к дому друга не бывает долгой.

A road to a friend’s house is never long.

Аҩыза иҩны ашҟа игоу амҩа харам. Транскрипция: Аю́за июны́ а́шка иго́у а́мюа хара́м. Здесь слово «хара́м» (недалёк) больше подходит.

[img]"[/img]

• Каждый из нас – творец своей собственной судьбы.

Everyone is the creator of one’s own fate.

Дарбанзаалак ҳара ҳҟынтә ихатә ҧеиҧш даҧҵаҩуп. Транскрипция: Да́рбанзаалак hара́ hкынт и́хат пэйпш даптзаю́п.

• Когда просит друг – «завтра» не существует.

When a friend asks there is no tomorrow.

Аҩыза дануҳәо, «уаҵәы» ыҟаӡам. Транскрипция: Аю́за дану́hё, «уатзвы́» ы́кадзам.

• Когда сомневаешься – говори правду.

When in doubt, tell the truth.

Агәыҩбара анузцәырҵуа – аиаша ҳәа. Транскрипция: Агу́юбара анузчвы́ртзуа – айа́ша hюа́.

[img]"[/img]

• Коли свои дрова сам, и ты согреешься дважды.

Chop your own wood and it will warm you twice.

Умҿы ухаҭа иҧуҟар, ҩынтә уара уҽурҧхоит. Транскрипция: Умтжы́ ухата́ ипу́кар, юнт уара́ утшурпхо́йт.

• Лучше быть в цепях с друзьями, чем в саду, но с врагами.

It is better to be in chains with friends than to be in a garden with strangers.

Еиӷьуп уҩызцәа урыцны ҧшәаҳәла уҿаҳәазарц, уаӷацәа урыцны абаҳчаҿ уҟазарц аасҭа. Транскрипция: Э́йхюп ую́зчва уры́цны пшва́hюла утжаhюа́зарц, уахачва́ уры́цны аба́hчатж у́казарц а́аста. Здесь вместо слова «азынџьыр» (азынджи́р – цепь), заимствованного из турецкого языка, использовано абазинское слово «аҧшәаҳә» (апшва́hю), которое, скорее всего, было забыто абхазами.

• Не спрашивай по ком звонит колокол – он звонит по тебе.

Ask not for whom the bell tolls; it tolls for thee.

Иззасуада асаркьал ҳәа уазымҵаан – уи уара узоуп изасуа. Транскрипция: Изза́суада асаркя́л hюа́ уазы́мтзаан – уи уара́ узо́уп иза́суа.

• Никогда не сравнивай свою любовную историю с романами в кино, ведь их пишут сценаристы. Твою любовь пишет Бог.

Never compare your love story with those in the movies, because they are written by scriptwriters. Yours is written by God.

Уара убзиабаратә ҭоурых акино аҿы иубахьоу агәаҧхеибашьарақәа ирҿумырҧшлан, урҭ зыҩуа асценаристцәа роуп. Уара убзиабара зыҩуа Анцәа иоуп. Транскрипция: Уара́ убзи́абарат тоуры́х акино́ атжы́ и́убахёу агуапхэ́йбащаракуа иртжумырпшла́н, урт зыюуа́ асценари́стчва роуп. Уара́ убзи́абара зыюуа́ Анчва́ йоуп.

• Потерянное время никогда не вернётся.

Lost time is never found again.

Иуцәыӡыз аамҭа ахаан игьежьуам. Транскрипция: Иучвы́дзыз а́амта аха́ан игежьуа́м.

• Простить врага намного проще, чем простить друга.

It is easier to forgive an enemy than a friend.

Аӷа иҭамҵара мариоуп, аҩыза иҭамҵара аасҭа. Транскрипция: Аха́ ита́мтзара марйо́уп, аю́за ита́мтзара а́аста.

• Ребёнка, пугающегося темноты можно легко простить, но взрослые люди, скрывающиеся от света, – это настоящая драма жизни.

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.

Алашьцара иацәшәо ахәыҷы иаарласны даҭаумҵар ҟалоит, аха алашара зҽацәызҵәахуа аиҳабцәа – ари аҧсҭазаара иарыцҳарахаҭоуп.

• Следуй за своим сердцем.

Follow your heart.

Угәы уашьҭанеи. Транскрипция: Угу́ уа́щтанэй.

• Стараясь осчастливить других, мы находим собственное счастье.

Trying about happiness for others, we find our own happiness.

Егьырҭ ауаа абзабаа рзаагара ҳшашьҭоу, ҳара иҳаҧшаауеит ҳхатәы бзабаа. Транскрипция: Еги́рт ауаа́ абзаба́а рзаа́гара hша́щтоу, hара́ иhапшаауэ́йт hхатвы́ бзаба́а.

• Тот, кто ищет друзей без недостатков – никого их не найдёт.

One who looks for a friend without faults will have none.

Аграқәа змам аҩызцәа ирышьҭоу, урҭ изыҧшаауам. Транскрипция: Агракуа́ змам аю́зчва иры́щтоу, урт изы́пшаауам.

• Ум – это всё. О чём ты думаешь, тем ты и становишься.

The mind is everything. What you think you become.

Ахшыҩ зегь аҵанакуеит. Узызхәыцуа уеиҧшхоит. Транскрипция: Ахшы́ю зеги́ а́тзанакуэйт. Узызху́цуа уэ́йпшхойт.

• Упади семь раз, поднимись восемь.

Fall seven times and stand up eight.

Бжьынтә уҽкажь, аантә уҽышьҭых. Транскрипция: Бжинт утшка́жь, аант утшы́щтых.

Источник
Loading...
Комментарии к новости
Добавить комментарий
Добавить свой комментарий:
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Это код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите сюда:
Экономика Происшествия

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031